Privacy verklaring

De stichting OSGeo.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De stichting OSGeo.nl verwerkt via of middels deze website persoonsgegevens die nodig zijn voor de werking van deze website. Concreet zijn dit de volgende persoonsgegevens:

  • IP adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De stichting OSGeo.nl verwerkt persoonsgegevens alleen voor de volgende doelen:

  • Het monitoren van het gebruik van de website

Geautomatiseerde besluitvorming

De stichting OSGeo.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van stichting OSGeo.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De stichting OSGeo.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Website backups: 1 maand
  • Bezoekcijfers: onbeperkt

Delen van persoonsgegevens met derden

De stichting OSGeo.nl verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dat volgt uit een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website plaatst en gebruikt alleen cookies voor het verzamelen van bezoekcijfer en alleen na het verkrijgen van toestemming. De toestemming wordt middels een cookie bewaard. Surf gedrag op de site wordt niet geregistreerd en/of doorgegeven aan derde partijen zoals Google, Facebook, enz.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de stichting OSGeo.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@osgeo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Stichting OSGeo.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De stichting OSGeo.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@osgeo.nl